Đối với chúng ta, các tu sĩ TSĐT, điểm cốt yếu là bước theo Đức Ki-tô, người rao giảng Tin Mừng được Chúa Cha sai đến để rao giảng Nước Chúa.