Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha - Tháng 12 Năm 2017: Cầu Nguyện Cho Các Bậc Cao Niên