Văn Kiện Giáo Hội

"Hãy Hiến Tặng Hết Mình"  Văn Kiện của Tòa Thánh về Thể Thao

"Hãy Hiến Tặng Hết Mình" Văn Kiện của Tòa Thánh về Thể Thao

Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của thể thao như một phương tiện truyền giáo và thánh hóa. Giáo Hội được kêu gọi trở thành dấu chỉ của Chúa Giêsu Kytô trong thế giới, cũng nhờ các môn thể thao thực hành trong các nguyện đường, giáo xứ, trường học, và hiệp hội... Mọi dịp đều tốt cho việc loan báo sứ điệp của Chúa Kitô, "bất kể lúc thuận lợi hay lúc không thuận lợi" (2 Tm 4: 2).