Văn Kiện Đời Tu

Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục - Phần I

Huấn Thị: Quyền Bính Và Vâng Phục - Phần I

Con người, bị bao phủ trong mầu nhiệm vĩ đại quyện lấy mình, đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời giống như một kẻ hành hương, thực sự đang tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa, tuy dù thường không ý thức điều ấy.