Triết Đông

  • Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

    Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

    Đặng Sơn Vô Trú là bút hiệu của Lm. Giuse Đặng Chí San, OP. Cha đã có nhiều năm nghiên cứu về Phật giáo và hiện đang là giáo sư giảng dạy môn Phật giáo tại Trung Tâm Học Vấn Đaminh.