Tin Tỉnh Dòng

Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục – Phó Tế - Vĩnh Khấn 2019

Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục – Phó Tế - Vĩnh Khấn 2019

“Các con hãy theo sát Linh đạo mà các con đã lãnh nhận”, đó là lời nhắn nhủ của Đấng Sáng lập trong cuốn Hiến pháp đầu tiên của Dòng Thừa Sai Đức Tin, và đã được cha Giám tỉnh Tô-ma Đinh Ngọc Lộc, MF huấn dụ khi ngài chia sẻ trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Linh mục – Phó tế - Vĩnh Khấn vào lúc 5h30 sáng, ngày 18/7/2019, tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng.