Thông Báo

Thông Báo Mục Vụ Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân Và Hòa Giải

Thông Báo Mục Vụ Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân Và Hòa Giải

Cha Fx. Trọng Oánh sẽ mục vụ tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương - đặc biệt là 2 bệnh viện: Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương (hay Bệnh viện 512 Giường) và Bệnh viện Vạn Phúc - cho những ai có nhu cầu lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Rước Mình Thánh Chúa.