Thần Học

Thập giá, ngôn ngữ của tình yêu không lời.

Thập giá, ngôn ngữ của tình yêu không lời.

Thập giá là một sự thua thiệt, vì đây là nơi chỉ dành cho những tội nhân bị khai trừ khỏi xã hội. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã chọn con đường Thập Giá để biến đổi những gì thế gian coi là bị khinh bỉ, yếu kém, trở thành cây đem lại sự sống cho con người.