Tài Liệu

Thánh Lễ Tuyên Hứa Nhận Chức Của Tân Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Bà Trà Nhiệm Kỳ 2020 - 2024

Thánh Lễ Tuyên Hứa Nhận Chức Của Tân Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Bà Trà Nhiệm Kỳ 2020 - 2024

Thánh lễ lúc 05h00 sáng tại nhà thờ Giáo xứ Bà Trà đã được tổ chức trọng thể hơn mọi Thánh lễ khác, vì hôm nay là Chúa nhật I Mùa Vọng, bắt đầu Năm Phụng Vụ và nhất là trong Thánh lễ sáng nay, Tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bà Trà sẽ tuyên hứa nhận chức, bắt đầu một nhiệm kỳ mới để phục vụ giáo xứ.