Những Ngày Kỷ Niệm Trong Tháng 2-2020

THÁNG 02

NGÀY

Nội Dung

01/02

8/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy Peter Nguyễn Thiết

Thứ bảy

02/02

9/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy Peter Nguyễn Ngọc Hoàng

Chúa nhật

03/02

10/01

 

Thứ hai

04/02

11/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy Anthony of Padua Nguyễn Văn Hoàn

Thứ ba

05/02

12/01

 

Thứ tư

06/02

13/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy John the Baptist Bùi Văn Quân

Thứ năm

07/02

14/01

 

Thứ sáu

08/02

15/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy Joseph Bùi Minh Đường

Thứ bảy

 

09/02

16/01

 

Chúa nhật

10/02

17/01

 

Thứ hai

 

11/02

18/01

 

Thứ ba

 

12/02

19/01

 

Thứ tư

 

13/02

20/01

Mừng Sinh Nhật

Thầy Joseph Trần Anh Quyết

Thứ năm

 

14/02

21/01

 

Thứ sáu

 

15/02

22/01

 

Thứ bảy

 

16/02

23/01

 

Chúa nhật

 

 

17/02

24/01

 

Thứ hai

18/02

25/01

 

Thứ ba

19/02

26/01

 

Thứ tư

20/02

27/01

Mừng Sinh Nhật

Cha Thomas Đỗ Văn Lâm

Thứ năm

21/02

28/01

 

Thứ sáu

22/02

29/01

 

Thứ bảy

23/02

01/02

 

 

 

Chúa nhật

 

24/02

02/02

 

Thứ hai

25/02

03/02

Mừng Sinh Nhật

Cha Anthony of Padua Trần Nguyễn An Tâm

Thứ ba

26/02

04/02

LỄ TRO

Thứ tư

 

27/02

05/02

Mừng Sinh Nhật

Cha Dominic Vũ Xuân Sơn

Thứ năm

28/02

06/02

 

Thứ sáu

29/02

07/02