Ngày Thường

Thứ tư 22/05/2019 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh

Thứ tư 22/05/2019 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.