Luân Lý

Đạo Đức Sinh Học: Luân Lý Sự Sống

Đạo Đức Sinh Học: Luân Lý Sự Sống

Sự sống thể xác của con người không thể được coi như một cái gì đó ở bên ngoài ngôi vị, nhưng tự nó có được giá trị nền tảng của chính cá vị người.