Gx.Trung Hòa

Giáo Xứ Trung Hoà – Thánh Lễ Nhận Chức Tân Chánh Xứ

Giáo Xứ Trung Hoà – Thánh Lễ Nhận Chức Tân Chánh Xứ

Thánh lễ diễn ra vào lúc 08h00’ ngày 11/09/2020. Cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Từ chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha Giuse Hoàng Thái Lân, Quản hạt Giáo hạt Bột Đà, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cùng 18 cha trong Giáo hạt và và một số cha trong Tỉnh dòng