Giáo Lý

Đức Giêsu, một người Do Thái quấy rầy

Đức Giêsu, một người Do Thái quấy rầy

Những tương quan sóng gió giữa Đức Giêsu và các thành viên của những phong trào Do Thái giáo này là kết quả của những khác biệt nền tảng vấn đề nhận thức về Thiên Chúa cũng như sự cấp thiết phải thay đổi não trạng ngay và sâu.