Giáo Luật

  • Hỏi Và Đáp Về Giáo Luật Trong Mục Vụ Di Dân

    Hỏi Và Đáp Về Giáo Luật Trong Mục Vụ Di Dân

    Cư sở hay bán cư sở trong lãnh thổ của một giáo xứ đượ gọi là ”thuộc giáo xứ”; trong lãnh thổ một giáo phận, tuy không ở trong một giáo xứ, được gọi là “thuộc giáo phận”. 102 *3)