Đức Tin

Đức Ái Ki-Tô Giáo (1 Cr 13)

Đức Ái Ki-Tô Giáo (1 Cr 13)

Trong đời sống thiêng liêng, sự hoàn thiện chỉ đơn giản là đức mến, Phao-lô gọi đó là agape. Đức ái đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Giê-su Ki-tô