Đời Tu

Hoán Cải Nội Tâm

Hoán Cải Nội Tâm

Chỉ khi nào thống hối nội tâm, chúng ta mới lãnh nhận được sức mạnh của ân sủng khi nhìn lên và khóc than Đấng đã bị tội lỗi chúng ta đâm thâu.