ĐẶC SỦNG

Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.