ĐẶC SỦNG

GRATIA ET GAUDIUM IN FIDE

GRATIA ET GAUDIUM IN FIDE

Trong ơn gọi đặc thù của Dòng, “Đức Tin” chính là nguồn sự sống của mỗi thành viên. Đức tin đó được ghi lại trong Đặc sủng, cụ thể hóa trong Hiến pháp và hiện tại hóa trong chính đời sống, việc làm của mỗi thành viên.

 • Chiều Kích Đức Tin Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Chiều Kích Đức Tin Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Đời sống Đức Tin của người Thừa Sai được tháp tùng bằng nhân đức can đảm. Can đảm là đặc tính cần thiết của những người Thừa Sai Đức Tin, liên quan đến việc trung thành với sứ vụ tông đồ.

 • Ân Sủng Và Niềm Vui Trong Đức Tin

  Ân Sủng Và Niềm Vui Trong Đức Tin

  Nhờ đức tin, ân sủng luôn được triển nở và trong đức tin, niềm vui lan tràn. Sứ mạng của người Thừa Sai Đức Tin không nhất thiết phải làm những công việc lớn lao, vĩ đại nhưng là tỏa lan niềm vui...

 • Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Trong bản hiến pháp đầu tiên, chúng ta cất lên khẩu hiệu: “Muôn lòng trong một lòng, một lòng trong muôn lòng”, nơi trái tim liên kết là trái tim của Regina confessorum fidei (Nữ vương của những...

 • Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.