ĐẶC SỦNG - LINH ĐẠO - HIẾN PHÁP

GRATIA ET GAUDIUM IN FIDE

GRATIA ET GAUDIUM IN FIDE

Trong ơn gọi đặc thù của Dòng, “Đức Tin” chính là nguồn sự sống của mỗi thành viên. Đức tin đó được ghi lại trong Đặc sủng, cụ thể hóa trong Hiến pháp và hiện tại hóa trong chính đời sống, việc làm của mỗi thành viên.