ĐẶC SỦNG - LINH ĐẠO - HIẾN PHÁP

 • Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Đức Maria – Mẹ Của Người Thừa Sai Đức Tin

  Trong bản hiến pháp đầu tiên, chúng ta cất lên khẩu hiệu: “Muôn lòng trong một lòng, một lòng trong muôn lòng”, nơi trái tim liên kết là trái tim của Regina confessorum fidei (Nữ vương của những...

 • Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.

 • Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.

 • Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

  Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong giáo hội.