Bài Viết

Trở Về Từ Cõi Chết

Trở Về Từ Cõi Chết

Khi trở về từ cõi chết, người ta sẽ không sống như họ đã từng sống. Phải hoán cải. Phải thay đổi. Nếu cứ mãi chìm trong những đam mê, dục vọng, khoái lạc, sớm muộn gì cũng sẽ gánh chịu hậu quả.