Ai Tín: Ông Cố Đaminh Kiều Văn Tửu - Thân Phụ Cha Đaminh Kiều Ngọc Linh, MF Đã Về Nhà Cha