Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn.

Video