Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Tĩnh Tâm Khối Tiền Tập Tháng 1/2017

Tĩnh Tâm Khối Tiền Tập Tháng 1/2017

“Thiên Chúa mời gọi chúng ta nên thánh. Ngài không chỉ mời gọi chúng ta rồi để chúng ta đơn độc, mà Ngài mặc khải chính Ngài cho chúng ta và thực hiện như thế trong ba phương thức căn bản”.

Video